[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đền bù trên địa bàn huyện Núi Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đền bù trên địa bàn huyện Núi Thành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Các khái niệm về đào tạo nghề. 
1.2. Nội dung đào tạo nghề.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề.
1.4. Đặc điểm lao động nông thôn.
Chương 2: PHÂN TÍCH NGUỒN LAO ĐỘNG, NHU CẦU LAO ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU VỰC GIẢI TỎA ĐỀ BÙ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH
2.1. Một số khái quát về huyện Núi Thành.
2.2. Thực trạng nguồn lao động huyện Núi Thành.
2.3. Thực trạng đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đề bù trên địa bàn huyện Núi Thành.
2.4. Thực trạng xây dựng khu công nghiệp và nhu cầu lao động.
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đề bù trên địa bàn huyện Núi Thành.
2.6. Nhận xét chung về đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đề bù trên địa bàn huyện Núi Thành.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU VỰC GIẢI TỎA ĐỀ BÙ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH
3.1. Qun điểm, phương hướng chung và mục tiêu công tác đào tạo nghề.
3.2. Định hướng xây dựng và quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đại bàn huyện Núi Thành.
3.3. Dự báo nhu cầu lao động từ năm 2010 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Núi Thành.
3.4. Xác định đối tượng đào tại nghề.
3.5. Xác định cơ cấu ngành nghề tào tạo cho lao động tại những khu vực được giải tỏa đền bù.
3.6. Kế hoạch đào tạo từ năm 2011 đến năm 2020.
3.7. Một số giải pháp phát triển công tác đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đề bù trên địa bàn huyện Núi Thành.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan