[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nghệ cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nghệ cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Tổng quan về đào tạo nghề.
1.2. Nội dung đào tạo nghề.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THỰC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Những đặc điểm về tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất và đào tạo nghề cho lao động.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2.3. Những hạn chế trong công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nguyên nhân.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ đề xuất các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp thực hiện mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan