[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
1.1. Lao động và lao động nông thôn.
1.2. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
1.3. Nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Đặc điểm cơ bản thành phố Tam Kỳ, nông thôn thành phố Tam kỳ ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ.
2.2. Thực trạng lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ.
2.3. Thực trạng đào tào nghề lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ.
2.4. Đánh giá chung về công tác đào tào nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ TAM KỲ
3.1. Căn cứ xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tào nghề cho lao động nông thôn thành phố Tam Kỳ.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan