[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài.
1.2. Cơ sở lý thuyết về chính sách kích cầu.
Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình triển khai của chính sách kích cầu.
2.2. Tình hình thực hiện chính sách kích cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá chung.
Chương 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA GÓI KÍCH CẦU
3.1. Tác động của gói kích cầu đến hoạt động kinh tế thành phố Đà Nẵng.
3.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3.3. Tác động của chính sách kích cầu đến đến doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
3.4. Nhận xét chung.
3.5. Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách kích cầu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan