[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Kon Tum
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
1.1. LAO ĐỘNG - VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1.1. Quan niệm về lao động
1.1.2. Mối quan hệ giữa lao động và việc làm
1.1.3. Vai trò và tầm quan trọng của lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ HÒA HỢP DÂN TỘC VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS
1.2.1. Các Nghị quyết, quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc
1.2.2. Một số chính sách, văn bản hướng dẫn về hỗ trợ đào tạo lao động người DTTS
1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI DTTS
1.3.1. Đặc điểm chung
1.3.2. Đặc điểm học tập của người DTTS
1.3.3. Đào tạo lao động người DTTS
1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo: là cơ sở để lập kế hoạch đào tạo
1.4.2. Xác định các hình thức tổ chức đào tạo
1.4.3. Xác định hiệu quả kinh tế của đào tạo
1.5. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO Ở MỘT SỐ NƯỚC
1.5.1. Nhật Bản
1.5.2. Hàn Quốc
1.5.3. Singapore
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ KON TUM
2.1.1. Vài nét về thành phố Kon Tum
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
2.2. THỰC TRẠNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
2.2.1. Tình hình phát triển dân số và lực lượng lao động
2.2.2. Đánh giá về lực lượng lao động và cơ cấu lao động của thành phố Kon Tum
2.2.3. Công tác đào tạo lao động người DTTS
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGƯỜI DTTS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
3.1.1. Nâng cao vai trò đào tạo
3.1.2. Đào tạo gắn với sử dụng
3.1.3. Tăng cường ngân sách cho đào tạo nghề
3.2. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG
3.3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
3.3.1. Mục tiêu tổng quát
3.3.2. Mục tiêu cụ thể
3.4. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN
3.4.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, xã hội và toàn thể cộng đồng về vai trò đào tạo lao động và sử dụng lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động DTTS
3.4.2. Giải pháp về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
3.4.3. Giải pháp về công tác xã hội, nâng cao thể chất, nâng cao chất lượng đào tạo lực lượng lao động người DTTS
3.4.4. Giải pháp phát triển công tác đào tạo lao động người DTTS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan