[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá vai trò của cụm nhiệt điện vân phong đến ổn định của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá vai trò của cụm nhiệt điện vân phong đến ổn định của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
1.1. HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN 500KV TOÀN QUỐC
1.2. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGUỒN ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020
1.3. KẾ HOẠCH XD LƯỚI ĐIỆN 500KV ĐẾN NĂM 2020
1.4. KẾT LUẬN
Chương 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN
2.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
2.3. CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
2.3.1. Đặt vấn đề
2.3.2. Phần mềm PSS/ADEPT
2.3.3. Phần mềm PSS/E
2.3.4. Phần mềm CONUS
2.3.5. Phần mềm POWERWORLD SIMULATOR
2.3.6. Phân tích và lựa chọn chương trình tính toán
2.4. XÂY DỰNG DỮ LIỆU TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CHO PM PSS/E
2.5. CÁCH CHẠY PHẦN MỀM TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH
2.6. KẾT LUẬN
Chương 3: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM KHI CHƯA CÓ NMNĐ VÂN PHONG
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG
3.1.1. Nguồn điện giai đoạn sẽ đưa Nhà máy Vân Phong vào Hệ thống điện (Giai đoạn 2011-2015)
3.1.2. Lưới điện 500kV giai đoạn 2011-2015
3.2. TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG
3.2.1. Tính toán chế độ khi thay đổi cấu trúc lưới
3.2.2. Kết quả tính toán cho các phương án
3.2.3. Tính toán các chế độ vận hành khi thay đổi trào lưu công suất trong hệ thống điện
3.3. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH PV CỦA CÁC NÚT ĐIỂN HÌNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN KHI CHƯA CÓ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÂN PHONG
3.4. KẾT LUẬN
Chương 4: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NMNĐ VÂN PHONG ĐẾN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
4.1. GIỚI THIỆU CHUNG
4.2. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU NỐI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÂN PHONG VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN
4.2.1. Các phương án đưa NMND Vân Phong
4.2.2. Kết quả tính toán cho các phương án
4.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY NĐ VÂN PHONG ĐẾN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.3.1. Ảnh hưởng của Nhà máy trong ổn định điện áp
4.3.2. Vai trò của Nhà máy trong việc nâng cao độ dự trữ ổn định
4.3.3. Ảnh hương của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong trong các chế độ sự cố
4.3.4. Ảnh hưởng của NMNĐ Vân Phong đến đến tổn thất công suất của hệ thống điện
4.3.5. Ảnh hưởng của Nhà máy đến sự ổn định động của hệ thống điện
4.4. KẾT LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan