[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của đào tạo nghề.
1.2. Nội dung đào tạo nghề.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề.
1.4. Kinh nghiệm đào tạo nghề trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Thực trạng công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
3.1. Những căn cứ để đề xuất các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 – 2020.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan