[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
1.1. Một số vấn đè liên quan.
1.2. Nội dung đẩy mạnh hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc đẩy mạnh tín dụng đối với DNNVV.
1.4. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với DNNVV.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỐI VỚI DNNVV
2.1. Tình hình cơ bản của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng.
2.2. Tình hình phát triển của DNNVV tại Đăk Nông và ảnh hưởng của nó đến hoạt động tín dụng.
2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông đối với DNNVV.
2.4. Nguyên nhân của thực trạng hoạt động tín dụng trong thời gian qua.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV
3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiện nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan