[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở thuộc tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở thuộc tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP TỈNH TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm CNTT và đặc điểm ngành công nghệ thông tin.
1.2. Khái niệm và vai trò ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước.
1.3. Nội dung và mục tiêu đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC SỞ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Một số đặc trưng của hệ thống cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng nội dung ứng dụng CNTT tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
2.3. Đánh giá chung.
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC SỞ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Mục tiêu và kế hoạch ứng dụng CNTT tại các cở thuộc tỉnh Quảng Nam.
3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT tại các cở thuộc tỉnh Quảng Nam thời gian tới.
3.3. Các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cở thuộc tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan