[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần Đức Nhân Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do hình thành đề tài.
1.2. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu.
1.3. Giới hạn nghiên cứu.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
1.5. Kết cấu luận văn.
1.6. Giới thiệu về công ty Cổ phần Đức Nhân – Kom Tum.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THỎA MÃN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
2.1. Cơ sở lý thuyết.
2.2. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn của nhân viên.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên.
2.4. Mô hình nghiên cứu.
Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu.
3.2. Nghiên cứu chính thức.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Dữ liệu thu thập được.
4.2. Đánh giá thang đo.
4.3. Phân tích nhân tố.
4.4. Mô hình điều khiển.
4.5. Phân tích hồi quy.
4.6. Kiểm định giả thuyết.
4.7. Kiểm định sự khác biệt về mức độ thỏa mãn theo các đặc điểm cá nhân.
4.8. Kết quả thống kê về mức độ thỏa mãn của người lao động đối với Công ty Cổ phần Đức Nhân – Kom Tum.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan