[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng công nghệ thăm dò không phá huỷ để phát hiện, đánh giá hiện trạng các đối tượng văn hoá cổ bị vùi lấp trong khu Hoàng thành Thăng Long và lân cận

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng công nghệ thăm dò không phá huỷ để phát hiện, đánh giá hiện trạng các đối tượng văn hoá cổ bị vùi lấp trong khu Hoàng thành Thăng Long và lân cận
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: VÀI NÉT VỀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ TRONG KHẢO CỔ VÀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KHẢO CỔ KHU VỰC HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
1.1. Vài nét về ứng dụng phương pháp Địa Vật lý trong công tác khảo cổ ở nước ngoài
1.2. Tình hình ứng dụng phương pháp Địa Vật lý trong nước phục vụ công tác khảo cổ
1.3. Một số Đặc điểm môi trường khảo cổ khu vực hoàng thành thăng long
1.3.1. Đặc điểm môi trường địa chất các lớp gần bề mặt
1.3.2. Một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả đo đạc bằng phương pháp Địa Vật lý
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ
2.1. Phương pháp đo cắt lớp điện trở
2.1.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp
2.1.2. Khối lượng khảo sát và kết quả đo đạc
2.2. Phương pháp radar xuyên đất
2.2.1. Về cơ sở của phương pháp Radar xuyên đất
2.2.2. Khối lượng đo đạc và kết quả thử nghiệm
2.2.3. Kết quả khảo sát bằng thiết bị điện từ tần số thấp ERA
CHƯƠNG III: KHẢO SÁT THỬ NGHIỆM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ KHÁC
3.1. Kết quả khảo sát thử nghiệm bằng phương pháp đo từ
3.1.1. Về tiền đề sử dụng phương pháp từ trong khảo cổ và lựa chọn các diện tích khảo sát trong khu Thành cổ
3.1.2. Kết quả khảo sát
3.2. Phương pháp đo thăm dò địa chấn
3.2.1. Sơ lược về phương pháp địa chấn
3.2.2. Khối lượng công việc và kết quả khảo sát
3.3. Phương pháp đo gamma và nơtron trong các lỗ xuyên
3.3.1. Sơ lược về công nghệ chiếu xạ trong các lỗ khoan xuyên
3.3.2. Khối lượng công việc và kết quả khảo sát
CHƯƠNG IV: KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ PHÁT HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG VĂN HOÁ CỔ BỊ VÙI LẤP TRONG KHU THÀNH CỔ HÀ NỘI
4.1. Về hiệu quả của các phương pháp Địa Vật lý đã áp dụng thử nghiệm
4.1.1. Phương pháp cắt lớp điện trở
4.1.2. Về hiệu quả của phương pháp Radar xuyên đất
4.1.3. Phương pháp điện từ tần số thấp ERA
4.1.4. Hiệu quả của phương pháp thăm dò địa chấn
4.1.5. Về hiệu quả của phương pháp đo phóng xạ trong các lỗ xuyên và phương pháp đo từ
4.2. Khả năng sử dụng các phương pháp Địa Vật lý trong phát hiện các đối tượng khảo cổ bị vùi lấp và dự đoán phân bố một số đối tượng khảo cổ trong khu thành cổ
4.2.1. Về khả năng sử dụng các phương pháp Địa Vật lý phát hiện các đối tượng khảo cổ bị vùi lấp
4.2.2. Về kết quả dự báo một số đối tượng khảo cổ bị vùi lấp trong khu Thành cổ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan