[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, GIAO NHẬN VÀ BẢO HIỂM HàNG HOÁ XUẤT KHẨU
I- Khái niệm, các yếu tố cấu thành chi phí vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu
II- Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng xuất khẩu
III- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, GIAO NHẬN Và BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
I- Thực trạng chi phớ liờn quan đến hoạt động vận tảI hàng hoỏ xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2006
II- Thực trạng chi phí liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2006
IIII- Thực trạng chi phí liên quan đến hoạt động bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam
IV- Một số đánh giá về thực trạng việc giảm thiểu các chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ GIẢM THIỂU CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, GIAO NHẬN VÀ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI HàNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
I- Bối cảnh của việc thực hiện mục tiêu giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận, bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam
II- Quan điểm và dự báo khả năng giảm thiểu chi phí liên quan đến các hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm của Việt Nam thời gian tới
III- Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan