[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học ở cấp tiểu học

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nhằm giảm thiểu học sinh bỏ học ở cấp tiểu học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí luận
1.1. Một số khái niệm có liên quan
1.2. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học
1.3. Các lí thuyết về quá trình dạy và học
1.4. Xây dựng mục đích học tập cho học sinh
1.5. Động cơ học tập
1.6. Quá trình dạy học
1.7. Cơ sở pháp lý
1.8. Tình hình lưu ban và bỏ học ở một số nước trên thế giới
2. Thực trạng học sinh lưu ban, bỏ học
2.1. Thực trạng học sinh lưu ban và bỏ học trong cả nước
2.2. Thực trạng học sinh lưu ban và bỏ học tại một số địa phương tham gia nghiên cứu (nguồn từ báo cáo của địa phương và trưc tiếp ở cơ sở)
2.2.1. Lạng Sơn
2.2.2. Điện Biên
2.2.3. Nghệ An
2.2.4. Quảng Ngãi
2.2.7. Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.8. Sóc Trăng
2.2.9. Vĩnh Long
3. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học của học sinh
3.1. Nguyên nhân nhìn từ góc độ xã hội
3.2. Nguyên nhân từ phía học sinh
3.3. Nguyên nhân từ phía phụ huynh học sinh
3.4. Nguyên nhân từ phía nhà trường
4. Đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng lưu ban và bỏ học của học sinh cấp tiểu học
4.1. Nhóm giải pháp về mặt quản lý và chỉ đạo
4.2. Nhúm giải phỏp về chuyờn mụn
4.3. Nhóm giải pháp về tâm lý giáo dục
4.4. Nhóm giải pháp về mặt xã hội
5. Kết quả thử nghiệm các giải pháp để khắc phục tình trạng lưu ban, bỏ học
5.1. Những công việc đã triển khai thử nghiệm
5.1.1. Chọn địa bàn triển khai thử nghiệm
5.1.2. Quá trình triển khai thử nghiệm
5.2. Kết quả triển khai thử nghiệm
5.2.1. Tỉnh Lạng Sơn
5.2.2. Tỉnh Điện Biên
5.2.3. Tỉnh Nghệ An
5.2.4. Tỉnh Quảng Ngãi
5.2.5. Tỉnh Đắc Lắc
5.2.6. Tỉnh Bình Thuận
5.2.7. TP Hồ Chí Minh
5.2.8. Tỉnh Sóc Trăng
5.2.9. Tỉnh Vĩnh Long
PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan