[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020


[/kythuat]
[tomtat]
Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1.1. Giới thiệu vị trí địa lý Đà Nẵng.
1.2. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.
1.3. Tăng cường dân số Đà Nẵng.
1.4. Tình hình sử dụng điện năng.
1.5. Kết luận.
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN NĂNG
2.1. Khái niệm chung.
2.2. Phương pháp tính hệ số vượt trước.
2.3. Phương pháp phân tích quá trình.
2.4. Phương pháp tính trực tiếp.
2.5. Phương pháp chuyên gia.
2.6. Phương pháp tương quan.
2.7. Phương pháp ngoại suy theo thời gian.
2.8. Phương pháp san bằng hàm mũ.
2.9. Phương pháp xác định toán tử dự báo tối ưu.
2.10. Chương trình SPSS dùng để tính toán dự báo.
2.11. Phương pháp bình phương cực tiểu.
2.12. Kết luận.
Chương 3: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG
3.1. Đặt vấn đề.
3.2. Xấy dựng thuật toám chương trình.
3.3. Xây dựng chương trình “Dự báo phụ tải điện năng”.
3.4. Kết luận.
Chương 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN DỰ BÁO ĐIỆN NĂNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
4.1. Định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.
4.2. Áp dụng chương trình tính toán dự báo điện năng cho thành phố Đà Nắng đến năm 2020.
4.3. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan