[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.1. Quan miện về đói nghèo và vai trò của chính quyền đối với xóa đói giảm nghèo.
1.2. Chính sách xóa đói giảm nghèo.
1.3. Nội dung hoàn thiện chính sách XĐGN.
Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH XĐGN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KOM TUM
2.1. Khái quát chung về tỉnh Kom Tum.
2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm các chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kom Tum.
2.3. Đánh giá các chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kom Tum.
Chương 3: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA TỈNH KOM TUM ĐẾN NĂM 2015
3.1. Quan điểm, mục tiêu.
3.2. Các nguyên tắc và định hướng hoàn thiện chính sách giảm nghèo.
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách xóa đói giảm nghèo của tỉnh Kom Tum đến năm 2015.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan