[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
1.1. Đầu tư và vốn đầu tư
1.2. Thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội
1.4. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG THU HÚT VỒN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM
2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum
2.2. Thực trạng chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước của tỉnh Kon Tum
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM
3.1. Xây dựng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2015
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trong nước vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum trong thời gian đến
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan