[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.1. Những vấn đề chung về đói nghèo.
1.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá nghèo đói và xóa đói giảm nghèo.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xóa đói giảm nghèo.
1.4. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của một số địa phương ở Việt Nam.
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN KON RẪY
2.1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện.
2.2. Thực trạng đói nghèo ở huyện Kon Rẫy.
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xóa đói giảm nghèo của huyện Kon Rẫy.
2.4. Phân tích các chính sách xóa đói giảm nghèo.
Kết luận Chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN KON RẪY TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Chủ trưởng, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo.
3.2. Mục tiêu của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015.
3.3. Định hướng, mục tiêu XĐGN của huyện Kon Rẫy.
3.4. Những thách thức trong việc xóa đói giảm nghèo.
3.5. Giảm pháp nhằm xóa đói giảm nghèo huyện Kon Rẫy.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan