[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.1. KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓI NGHÈO
1.1.1. Một số khái niệm về đói nghèo
1.1.2. Khái niệm về xóa đói, giảm nghèo
1.1.3. Các tiêu thức và chuẩn mực đánh giá đói nghèo
1.2. NỘI DUNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.2.1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo
1.2.2. Thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo
1.3. KINH NGHIỆM XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.3.1. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở Huyện miền núi Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
1.3.2. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo ở Huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam
1.3.3. Một số kinh nghiệm chung về công tác xoá đói giảm nghèo
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN
2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện
2.2. THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở HUYỆN NÔNG SƠN
2.2.1. Thực trạng đói nghèo chung của cả huyện
2.2.2. Thực trạng đói nghèo của nhóm hộ điều tra
2.2.3. Những nguyên nhân đói nghèo của huyện Nông Sơn và nhóm hộ điều tra
2.3. THỰC TRẠNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN NÔNG SƠN
2.3.1. Tình hình thực hiện các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Nông Sơn
2.3.2. Kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo
2.3.3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghèo
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
3.1.1. Mục tiêu của chương trình quốc gia về xoá đói giảm nghèo
3.1.2. Mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015
3.1.3. Định hướng, mục tiêu xoá đói giảm nghèo của huyện Nông Sơn
3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
3.2.1. Các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập
3.2.2. Các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
3.2.3. Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo
3.2.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan