[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
1.1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
1.2. Thiết trình thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
Tiểu kết Chương 1
Chương 2: CÔNG TY CẤP NƯỚC KON TUM VÀ THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
2.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty cấp nước Kon Tum.
2.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Kon Tum.
2.3. Thực trạng về các đơn vị cấp nước tại các huyện thuộc tỉnh Kon Tum.
2.4. Đánh giá chung.
Tiểu kết Chương 2
Chương 3: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CẤP NƯỚC KOM TUM
3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cấp nước Kom Tum trong thời gian đến.
3.2. Tổ chức thực hiện việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cấp nước Kom Tum.
3.3. Đánh giá hiệu quả của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý mới.
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan