[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính.
1.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.
1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5
2.1. Tổng quan về tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
2.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5
3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5.
3.3. Những kiến nghị để thực hiện giải pháp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan