[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty Cổ phần y tế Danameco

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty Cổ phần y tế Danameco
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1. Chất lượng.
1.2. Quản lý chất lượng.
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TẾ DANAMECO.
2.1. Vai trò, vị trí của trang thiết bị y tế.
2.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần ý tế Danameco.
2.3. Thực trạng quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần ý tế Danameco.
Kết luận Chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ý TẾ DANAMECO.
3.1. Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần ý tế Danameco.
3.2. Quan điểm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần ý tế Danameco.
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần ý tế Danameco.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan