[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
1.1. Tổng quan về quản lý đầu tư công.
1.2. Nội dung của quản lý đầu tư công.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý đầu tư công.
1.4. Một số kinh nghiệm về quản lý đầu tư công.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KOM TUM
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Kom Tum ảnh hưởng đến việc đầu tư công.
2.2. Thực trạng việc quản lý đầu tư công tại thành phố Kom Tum.
2.3. Nguyên nhân của việc quản lý chưa tốt đầu tư công.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KOM TUM TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Một số giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kết luận và kiến nghị
[/tomtat]

Bài viết liên quan