[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Đức Phổ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Đức Phổ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN CẤP HUYỆN (QUẬN)
1.1. NSNN và NSNN cấp huyện (Quận).
1.2. Nội dung quản lý NSNN cấp huyện (Quận).
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý NSNN huyện.
1.4. Kinh nghiệm về quản lý quản lý NSNN huyện (Quận).
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN HUYỆN ĐỨC PHỔ TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Điều kiện tư nhiên, KT - XH của huyện Đức Phổ.
2.2. Thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ trong thời gian qua (2006 - 2010).
2.3. Đánh giá công tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ.
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN ĐƯỚC PHỔ
3.1. Mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Phổ trong thời gian đến.
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Đước Phổ trong thời gian đến.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan