[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dụ án thủy điện sông Bung 4

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dụ án thủy điện sông Bung 4
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1. Tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.2. Nội dung của công tác quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.3. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4
2.1. Tổng quan về dự án thủy điện sông Bung 4.
2.2. Phân tích thực trạng công tác quản lý tiến độ dự án thủy điện sông Bung 4.
2.3. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án thủy điện sông Bung 4.
2.4. Đánh giá công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án thủy điện sông Bung 4.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án thủy điện sông Bung 4.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án thủy điện sông Bung 4.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
[/tomtat]

Bài viết liên quan