[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN
1.1. Đầu tư.
1.2. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
1.3. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
1.4. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
1.5. Một số kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN CỦA HUYỆN BÌNH SƠN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
2.1. Đặc điểm tự nhiên, KT – XH huyện Bình Sơn.
2.2. Kết quả đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN của huyện Bình Sơn giai đoạn 2006 – 2010.
2.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn giai đoạn 2006 – 2010.
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN CỦA HUYỆN BÌNH SƠN
3.1. Định hướng phát triển CSHT của huyện Bình Sơn.
3.2. Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của huyện Bình Sơn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan