[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
1.1. Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng.
1.2. Tiến trình xây dựng chương trình quản trị mối quan hệ khách hàng.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty xăng dầu khú vực V.
2.2. Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V
3.1. Những tiền đề cho việc thực hiện giải pháp.
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại công ty xăng dầu khu vực V.
3.3. Đề xuất hỗ trợ cho việc thực thi công tác quản trị quan hệ khách hàng tại công ty.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan