[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm.
1.2. Nội dung của công tác trả lương cho người lao động.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương cho người lao động.
1.4. Một số kinh nghiệm trả lương cho người lao động.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng ảnh hưởng đến công tác trả lương.
2.2. Thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại công ty.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại công ty.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ để đề xuất giải pháp.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan