[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.1. Khái niệm dự án đầu tư và phân loại dự án đầu tư.
1.2. Thẩm định dự án đầu tư và các nội dung của quá trình thẩm định dự án trong hoạt động đầu tư.
1.3. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư.
1.4. Chất lượng thẩm định tài chính dự án và các nhân tố ảnh hưởng.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu về quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài chính tại quỹ đầu tư phát triển.
Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài chính tại quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính tại quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan