[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí.
1.2. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp.
1.3. Nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Vinaconex 25.
2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25.
2.3. Đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
3.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25.
3.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Vinaconex 25.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan