[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Viên Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Viên Thành
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tổ chức công tác kế toán
1.1.1 Khái niệm đơn vị kế toán
1.1.2 Khái niệm tổ chức công tác kế toán
1.1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán
1.1.4 Ý nghĩa, yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán
1.2 Các hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp
1.2.1 Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp
1.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
1.3 Tổ chức thực hiện chế độ, chứng từ kế toán
1.3.1 Chứng từ kế toán
1.3.2 Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về chứng từ kế toán
1.3.3 Tổ chức ghi nhận thông tin phản ánh trên chứng từ kế toán
1.3.4 Tổ chức kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán
1.3.5 Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán
1.3.6 Phát hành biểu mẫu, in, lưu trữ và tiêu huỷ chứng từ kế toán
1.3.7 Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán
1.3.8 Lựa chọn hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán áp dụng
1.4 Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp
1.4.1 Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp
1.4.2 Ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp
1.4.3 Yêu cầu, nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp
1.4.4 Các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp
1.4.5 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY TNHH VIÊN THÀNH
2.1 Tình hình tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Viên Thành
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5 Một số chỉ tiêu phân tích kết quả kinh doanh
2.1.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Viên Thành
2.2.1 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Viên Thành
2.2.2 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Viên Thành
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY TNHH VIÊN THÀNH
3.1 Quan điểm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty TNHH Viên Thành
3.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Viên Thành
3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tổ chức vận dụng chứng từ kế toán
3.2.2 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán
3.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán và lựa chọn phần mềm kế toán áp dụng tại công ty TNHH Viên Thành
3.3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị người dùng và bảo mật hệ thống thông tin
3.3.2 Giải pháp cải thiện hệ thống thông tin kế toán
3.3.3 Giải pháp nâng cấp phần mềm kế toán
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan