[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật


[/kythuat]
[tomtat]
Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO
Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 TÊN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU
1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.4 NỘI DUNG
1.5 Ý NGHIÃ MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ, XÃ HỘI
1.6 ỨNG DỤNG
Chương 2 TỔNG QUAN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI
2.1 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI Ở VIỆT NAM
2.1.1 Nghiên cứu về pháp luật trong quản lý chất nguy hại
2.1.2 Hiện trạng quản lý chất nguy hại
2.1.3 Bất cập về nhân lực
2.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀO QUẢN LÝ
2.2.1 Đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố
2.2.2 Ý thức thực hiện pháp luật quản lý chất nguy hại cuả nhân dân còn kém
2.2.3 Hiểu văn bản luật không thống nhất
2.2.4 Thời gian xử phạt chậm trễ
2.2.5 Thực hiện không triệt để
2.2.6 Tình hình áp dụng pháp luật quản lý chất nguy hại ở Đồng Nai
2.3 ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI
2.3.1 Phân công, phân cấp trách nhiệm bất cập
2.3.2 Có những kẽ hở trong các văn bản pháp quy
2.3.3 Quy định rời rạc, thiếu cụ thể
2.3.4 Các văn bản kém ổn định
2.3.5 Nhận xét chung
2.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI TRÊN THẾ GIỚI
Chương 3 ĐÁNH GIÁ WEBSITE VỀ PHÁP LUẬT QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI
3.1 CÁC WEBSITE CUẢ VIỆT NAM
3.1.1 Website về môi trường
3.1.2 Website về chất nguy hại
3.1.3 Website về pháp luật
3.1.4 Pháp luật môi trường
3.1.5 Pháp luật chất nguy hại
3.1.6 Nhận xét chung
3.2 CÁC WEBSITE CUẢ CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN
3.2.1 Trang web Quản lý Hoá chất của Cộng đồng châu Âu
3.2.2 Các trang web cuả Mỹ
3.2.3 Trang web cuả Viện Kỹ thuật và Đánh giá của Nhật Bản
3.2.4 Trang web Quản lý Hóa chất của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản
3.3 KẾT LUẬN
Chương 4 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI THEO PHÁP LUẬT
4.1 PHẠM VI
4.1.1 Chất nguy hại
4.1.2 Đối tượng áp dụng
4.2 THỐNG KÊ VĂN BẢN PHÁP QUY
4.2.1 Cơ sở phương pháp
4.2.2 Thống kê
4.2.3 Phân loại
4.2.4 Văn bản pháp quy cuả Đồng Nai
4.3 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI
4.3.1 Phân cấp quản lý
4.3.2 Khai báo
4.3.3 Thông tin
4.3.4 Phiếu an toàn hóa chất
4.3.5 Cấp phép
4.3.6 Thanh tra
4.3.7 Xử phạt vi phạm
4.4 HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CHẤT NGUY HẠI
4.4.1 Nhận biết
4.4.2 Phân loại
4.4.3 Ghi nhãn
4.4.4 Đóng gói
4.4.5 Lưu trữ
4.4.6 Vận chuyển
4.4.7 Sản xuất
4.4.8 Quảng cáo
4.4.9 Kinh doanh
4.4.10 Sử dụng
4.4.11 Xuất nhập khẩu
4.4.12 Thải bỏ
4.4.13 Thu gom
4.4.14 Xử lý, tiêu huỷ
4.4.15 Kết luận
Chương 5 SẢN PHẨM WEBSITE HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI THEO PHÁP LUẬT
5.1 ĐIẠ CHỈ TRUY CẬP
5.2 NỘI DUNG
5.3 CẬP NHẬT THÔNG TIN
5.4 THỐNG KÊ VỀ WEBSITE
Chương 6 KIẾN NGHỊ VỀ VĂN BẢN PHÁP QUY QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI
6.1 SƯẢ ĐỔI
6.2 BỔ SUNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan