[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về Gấc
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Tình hình sản xuất và phân phối
1.1.3. Thành phần hóa học của màng gấc
1.1.3.1. Lipit
1.1.3.2. β - Carotene
1.1.3.3. Lycopen
1.1.4. Công dụng của gấc
1.2. Các phương pháp trích ly dầu gấc
1.2.1. Phương pháp chưng cất hơi nước
1.2.2. Phương pháp truyền thống
1.2.3. Phương pháp sử dụng vi sóng
1.2.4. Phương pháp trích ly bằng Soxhlet
1.2.5. Phương pháp sử dụng sóng siêu âm
1.2.5.1. Tổng quan về sóng siêu âm
1.2.5.2. Phạm vi ứng dụng của sóng siêu âm
1.2.5.3. Thiết bị phát sóng siêu âm
1.2.5.4. Nguyên lý tác động của sóng siêu âm
1.2.5.4. Ứng dụng của sóng siêu âm
1.3. Tình hình nghiên cứu sản xuất dầu thực vật trên thế giới bằng sóng siêu âm
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung
2.1.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.2. Nguyên liệu
2.1.3. Các hóa chất sử dụng trong nghiên cứu
2.1.4. Thiết bị dùng trong nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Sơ đồ nghiên cứu
2.2.2. Tiến hành thí nghiệm
2.3. Phương pháp phân tích
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của công suất siêu âm đến hiệu suất thu hồi chất chiết và hàm lượng carotene.
3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ siêu âm đến hiệu quả trích ly dầu gấc và hàm lượng carotene.
3.3. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc và hàm lượng carotene.
3.4. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly và hàm lượng carotene có sự hỗ trợ của sóng siêu âm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan