[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm, đặc điểm cơ bản.
1.2. Nội dung phát triển khu công nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khu công nghiệp.
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp trên thế giới và Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng.
2.2. Tổng quan về các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.
2.4. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển của các khu công nghiệp tại TP Đà Nẵng.
2.5. Đánh giá chung về sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian đến.
3.2. Quan điểm và phương hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2020.
3.3. Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2020.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan