[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
1.1. Cạnh tranh trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm cạnh tranh trong ngân hàng thương mại
1.2. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.3. Kinh nghiệm nâng cao cạnh tranh trong các ngân hàng thương mại trên thế giới
1.3.1. Kinh nghiệm của các Ngân hàng trên thế giới
1.3.2. Bài học kinh nghiệm và điều kiện vận dụng
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BẮC GIANG
3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên của tỉnh và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Bắc Giang
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Giang
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
3.2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Bắc Giang
3.2.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh qua các chỉ tiêu định lượng
3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính
3.3. Thành tựu, hạn ché về năng lực cạnh tranh của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Giang
3.3.1. Những thành tựu đạt được
3.3.2. Hạn chế
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH BẮC GIANG
4.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Giang thời gian tới
4.1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong những năm tới của Ngân hàng
4.1.2. Phương hướng kinh doanh
4.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của của ngân hàng NN&PTNT - chi nhánh Bắc Giang
4.2.1. Đa dạng hóa và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng
4.2.2. Đẩy mạnh công tác Marketing chăm sóc khách hàng
4.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm hiện có
4.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.5. Nâng cao chất lượng tín dụng của Chi nhánh
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị đối với UBND tỉnh
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
4.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan