[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế biến Cơm sấy có bổ sung khoáng sắt


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế biến Cơm sấy có bổ sung khoáng sắt
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Sắt và vai trò của sắt đối với cơ thể
1.1.1 Giới thiệu
1.1.2 Hấp thu sắt và yếu tố ảnh hưởng hấp thu
1.1.2.1 Hấp thu sắt
1.1.2.2 Yếu tố ảnh hưởng hấp thu sắt
1.1.3 Nhu cầu sắt
1.1.4 Tác hại của việc thiếu sắt
1.2 Nguồn sắt trong thức ăn
1.3 Những nghiên cứu về thực phẩm bổ sung sắt
1.3.1 Giới thiệu các phương pháp bổ sung sắt đã được thực hiện
1.3.2 Hợp chất bảo vệ sắt được dùng
1.4 Giới thiệu về cấu trúc và một số tính chất của hạt gạo
1.4.1 Cấu trúc của hạt tinh bột
1.4.2 Liên kết hydro giữa các phân tử tinh bột
1.4.3 Sự trương nở của hạt tinh bột trong nước
1.4.4 Hiện tượng hồ hóa tinh bột bằng nhiệt năng
1.5 Giới thiệu về cơm sấy
1.5.1 Định nghĩa
1.5.2 Phân loại cơm sấy ăn liền
1.5.2.1 Cơm chế biến
1.5.2.2 Cơm đóng hộp
1.5.2.3 Cơm hồ hóa
1.5.3 Ưu và khuyết điểm của sản phẩm
1.5.3.1 Ưu điểm
1.5.3.2 Khuyết điểm
1.5.4 Lịch sử hình thành và phát triển
1.5.5 Giá trị dinh dưỡng
1.5.6 Quy trình công nghệ chung sản xuất cơm sấy ăn liền
1.5.6.1 Quá trình chuẩn bị
1.5.6.2 Ngâm
1.5.6.3 Hồ hóa
1.5.6.4 Làm nguội
1.5.6.5 Đóng gói
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị
2.1.1 Nguyên liệu
2.1.2 Hóa chất
2.1.3 Thiết bị, dụng cụ
2.1.3.1 Thiết bị
2.1.3.2 Dụng cụ
2.2 Phương pháp tính hàm lượng sắt bổ sung vào gạo theo nhu cầu dinh dưỡng trong một ngày
2.3 Sơ đồ nghiên cứu
2.3.1 Sơ đồ quy trình
2.3.2 Bố trí thí nghiệm
2.3.2.1 Thí nghiệm 1
2.3.2.2 Thí nghiệm 2
2.3.2.3 Thí nghiệm 3
2.3.2.4 Thí nghiệm 4
2.3.2.5 Thí nghiệm 5
2.3.2.6 Thí nghiệm 6
2.3.2.7 Thí nghiệm 7
2.3.2.8 Thí nghiệm 8
2.3.2.9 Thí nghiệm 9
2.4 Phương pháp phân tích
2.4.1 Xác định hàm lượng sắt
2.4.1.1 Thiết bị, dụng cụ
2.4.1.2 Thuốc thử và dung dịch
2.4.1.3 Chuẩn bị mẫu
2.4.1.4 Tiến hành thử
2.4.2 Xác định hàm ẩm
2.4.2.1 Thiết bị, dụng cụ, hóa chất
2.4.2.2 Phương pháp
2.4.3 Đánh giá cảm quan
2.4.3.1 Nguyên tắc
2.4.3.2 Mẫu thử
2.4.3.3 Trình bày mẫu
2.4.3.4 Số lượng mẫu
2.4.3.5 Mã hóa và sắp xếp mẫu
2.4.3.6 Địa điểm đánh giá
2.4.3.7 Thời gian đánh giá
2.4.3.8 Người thử
2.4.3.9 Các chỉ tiêu đánh giá
2.4.4 Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Kết quả thí nghiệm 1 khảo sát thời gian và nhiệt độ của quá trình ngâm gạo
3.2 Kết quả thí nghiệm 2 khảo sát khả năng hấp thu của sắt sunfat và sắt fumarat vào gạo
3.3 Kết quả thí nghiệm 3 khảo sát hàm lượng sắt đo được trong gạo khi gạo được ngâm trong dung dịch sắt sunfat và sắt fumarat có bổ sung Na2EDTA)
3.4 Kết quả thí nghiệm 4 khảo sát hàm lượng sắt trong gạo theo nồng độ dung dịch ngâm
3.5 Kết quả thí nghiệm 5 khảo sát hàm lượng sắt hấp thu vào trong gạo theo thời gian ngâm)
3.6 Kết quả thí nghiệm 6 khảo sát chế độ hồ hóa
3.7 Kết quả thí nghiệm 7 khảo sát quá trình sấy gạo
3.8 Kết quả thí nghiệm 8 khảo sát quá trình tái hấp thu nước cơm sấy
3.9 Kết quả thí nghiệm 9 đánh giá cảm quan cơm sấy bổ sung sắt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TRANG PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan