[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano vàng - Chitosan định hướng ứng dụng trong dược phẩm


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano vàng - Chitosan định hướng ứng dụng trong dược phẩm
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về kim loại vàng (Au)
1.1.1. Tổng quát
1.1.2. Tính chất vật lý của vàng
1.1.3. Tính chất hóa học
1.1.4. Ứng dụng của vàng
1.2. Tổng quan về chitosan
1.2.1. Cấu trúc của chitosan
1.2.2. Tính chất của chitosan
1.2.3. Ứng dụng của chitosan
1.3. Tổng quan về nano vàng
1.3.1. Hạt nano kim loại
1.3.2. Tính chất của hạt nano kim loại
1.3.2.1. Tính chất quang
1.3.2.3. Tính chất điện
1.3.2.4. Tính chất từ
1.3.3. Hạt nano vàng
1.3.4. Phương pháp điều chế hạt nano vàng
1.3.4.1. Phương pháp khử hóa học
1.3.4.2. Phương pháp khử vật lý
1.3.4.3. Phương pháp sinh học
1.3.4.4. Phương pháp khử hóa lý
1.3.5. Ứng dụng của hạt nano vàng
1.3.5.1. Trong công nghệ sinh học
1.3.5.2. Trong xúc tác
1.3.5.3. Trong mỹ phẩm
1.4. Tổng quan về vàng - chitosan
1.4.1. Tạo dung dịch nano vàng trong dung dịch chitosan bằng phương pháp khử hóa học có gia nhiệt thông thường.
1.4.2. Ứng dụng của nano vàng – chitosan
1.5. Tổng quan về mỹ phẩm
1.5.1. Đối tượng da
1.5.2. Các bệnh liên quan đến da
1.4.3. Các nguyên liệu cơ bản dùng trong mỹ phẩm
1.5.4. Mỹ phẩm có chứa hạt nano vàng
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Hóa chất và dụng cụ-thiết bị
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp phân tích đặc điểm nguyên liệu chitosan
2.2.1.1. Phương pháp phân tích FT-IR
2.2.1.2. Phương pháp đo sắc ký thẩm thấu gel GPC
2.2.1.3.Phương pháp chụp ảnh FE-SEM
2.2.2. Phương pháp chế tạo hạt nano vàng
2.2.3. Các phương pháp phân tích hạt nano vàng và màng nano vàng
2.2.3.1. Phương pháp đo phổ hấp thụ bằng máy quang phổ UV-Vis
2.2.3.2. Phương pháp chụp ảnh TEM
2.2.3.3. Khảo sát tính kháng khuẩn của dung dịch nano vàng
2.2.4. Phương pháp tạo nền kem.
2.2.5. Các phương pháp phân tích mẫu kem nền và kem nano vàng – chitosan.
2.2.5.1. Phương pháp đo độ lún kim.
2.2.5.2. Phương pháp kiểm tra độ độc hại (độ kích ứng da).
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân tích nguyên liệu chitosan bằng phương pháp FT-IR, FE-SEM, GPC.
3.1.1. Kết quả phân tích FT-IR
3.1.2. Kết quả phân tích GPC
3.1.3. Kết quả phân tích FE-SEM
3.2. Chế tạo các hạt nano vàng trong chitosan
3.3. Kết quả TEM
3.4. Kết quả XRD
3.5. Khảo sát tính kháng khuẩn của dung dịch nano vàng
3.6. Tạo nền kem và kem nano vàng – chitosan.
3.6.1. Độ lún kim.
3.6.2. Kết quả kiểm tra kích ứng da
3.6.3. Kiểm tra nồng độ vàng trong kem
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan