[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu so sánh từ tượng thanh trong tiếng Việt và tiếng Nhật - từ tượng thanh mô tả âm thanh của động vật


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu so sánh từ tượng thanh trong tiếng Việt và tiếng Nhật - từ tượng thanh mô tả âm thanh của động vật
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỪ TƯỢNG THANH TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT
1.1 Từ tượng thanh trong tiếng Việt
1.1.1 Định nghĩa từ tượng thanh trong tiếng Việt
1.1.2 Đặc điểm cấu tạo và công dụng của từ tượng thanh trong tiếng Việt
1.1.3 Một số phân loại từ tượng thanh trong tiếng Việt
1.2 Từ tượng thanh trong tiếng Nhật
1.2.1 Định nghĩa từ tượng thanh trong tiếng Nhật
1.2.2 Đặc điểm cấu tạo và công dụng của từ tượng thanh trong tiếng Nhật
1.2.2.1 Đặc điểm cấu tạo của từ tượng thanh trong tiếng Nhật
1.2.2.2 Công dụng của từ tượng thanh trong tiếng Nhật
1.2.3 Một số phân loại từ tượng thanh trong tiếng Nhật
CHƯƠNG II: TỪ TƯỢNG THANH MÔ PHỎNG THANH ÂM MỘT SỐ ĐỘNG VẬT GẦN GŨI VỚI CON NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT
2.1 Từ tượng thanh mô phỏng thanh âm một số động vật gần gũi với con người trong tiếng Việt
2.1.1 Hệ thống từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Việt
2.1.2 Giá trị biểu hiện của từ tượng thanh mô phỏng âm thanh một số động vật trong tiếng Việt
2.1.3 Hình thức sử dụng từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Việt
2.2 Thanh âm của một số động vật gần gũi với con người được thể hiện qua từ tượng thanh trong tiếng Nhật
2.2.1 Hệ thống từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Nhật
2.2.2 Giá trị biểu hiện của từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Nhật
2.2.3 Hình thức sử dụng từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Nhật
CHƯƠNG III: SO SÁNH TỪ TƯỢNG THANH MÔ PHỎNG THANH ÂM MỘT SỐ ĐỘNG VẬT GẦN GŨI VỚI CON NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT – TIẾNG NHẬT, VÀ MỘT SỐ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO VIỆC HỌC TỪ TƯỢNG THANH TRONG TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ
3.1 So sánh từ tượng thanh mô phỏng thanh âm một số động vật gần gũi với con người trong tiếng Việt, tiếng Nhật
3.1.1 Bảng thống kê từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của một số động vật trong tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh
3.1.1.1 Bảng thống kê
3.1.1.2 Nhận xét
3.1.2 Nét tương đồng và khác biệt giữa từ tượng thanh mô phỏng thanh âm của một số động vật trong tiếng Việt và tiếng Nhật
3.1.2.1 Nét tương đồng
3.1.2.2 Nét khác biệt
3.1.3 Vì sao lại có sự khác biệt về các từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của các con vật trong tiếng Việt – tiếng Nhật?
3.2 Một số đóng góp ý kiến cho việc học từ tượng thanh trong tiếng Nhật hiệu quả
3.2.1 Về giáo trình
3.2.2 Về cách dạy
3.2.3 Về cách học
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ CHÚ
[/tomtat]

Bài viết liên quan