[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp xanh keo Nano đồng và khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp xanh keo Nano đồng và khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về công nghệ nano
1.1.1 Khái niệm và sự ra đời của công nghệ nano
1.1.2 Cơ sở khoa học của công nghệ nano
1.1.3 Ý nghĩa của khoa học nano và công nghệ nano
1.2 Giới thiệu về hạt nano kim loại – Hệ keo
1.2.1 Các hạt nano kim loại – Hệ keo
1.2.2 Hạt nano kim loại
1.2.3 Tổng hợp hạt nano kim loại
1.3 Vật liệu compozit
1.3.1 Tổng quan về compozit
1.3.2 Polymer Nanocompozit
1.3.3 Nanocompozit trên cơ sở Kim loại/ Polymer
1.3.4 Tổng hợp nanocompozit kim loại/ polymer bằng phương khử hóa học
1.3.5 Thuộc tính của nanocompozit kim loại/ polymer
1.5 Giới thiệu bệnh nấm hồng
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1 Nguyên liệu
2.2 Quy trình tổng hợp
2.2.1 Quy trình tổng hợp đồng oxalat
2.2.2 Quy trình tổng hợp nano đồng
2.2.3 Quy trình thử nghiệm kháng nấm hồng
2.3 Các thiết bị phân tích vật liệu
2.3.1 Máy quang phổ hấp thu (UV – vis)
2.3.2 Nhiễu xạ tia X (XRD)
2.3.3 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả tổng hợp đồng oxalat
3.2 Kết quả chụp phổ UV – vis
3.2.1 Phổ UV – vis của dung dịch nano Cu sau quá trình tổng hợp theo nhiệt độ
3.2.2 Phổ UV – vis của dung dịch theo hàm lượng CuC2O4
3.3 Kết quả chụp XRD
3.4 Kết quả chụp TEM
3.5 Kết quả kháng nấm hồng của dung dịch keo nano Cu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan