[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ PAC (Powdered Activated Carbon) kết hợp lọc màng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ PAC (Powdered Activated Carbon) kết hợp lọc màng
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về nguồn nước mặt
1.1.1. Điều kiện tự nhiên nước sông Đồng Nai
1.1.1.1. Chế độ mưa
1.1.1.2. Đặc điểm thảm phủ thực vật tự nhiên
1.1.1.3. Đặc điểm về chế độ thủy văn và thủy lực
1.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm
1.1.2.1. Nước thải sinh hoạt
1.1.2.2. Nước thải đô thị
1.1.2.3. Nước thải công nghiệp
1.1.2.4. Nước chảy tràn
1.1.2.5. Nước sông bị ô nhiễm do các yếu tố tự nhiên
1.2. Tổng quan các phương pháp xử lý nước cấp hiện nay
1.2.1. Quy trình xử lý nước cấp phổ biến hiện nay ở Việt Nam
1.2.2. Các phương pháp xử lý hiện nay
1.2.2.1. Phương pháp cơ học
1.2.2.2. Phương pháp hóa lý
1.2.2.3. Xử lý nước cấp bằng phương pháp đặc biệt
1.3. Tổng quan về keo tụ
1.3.1. Lý thuyết keo tụ
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến keo tụ
1.4. Tổng quan về hấp phụ
1.4.1. Lý thuyết về hấp phụ
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ
1.5. Tổng quan về than hoạt tính (PAC: Powdered Activated Carbon)
1.5.1. Cơ chế hấp phụ của than hoạt tính
1.5.2. Đặc tính của than hoạt tính
1.6. Tổng quan về công nghệ lọc màng
1.6.1. Định nghĩa
1.6.2. Phân loại
1.6.3. Cơ sở lựa chọn công nghệ MF
1.6.3.1. Cơ chế lọc của MF
1.6.3.2. Ưu điểm
1.7. Các nghiên cứu về công nghệ PAC kết hợp lọc màng
1.7.1. Xử lý nước sông Tungkang tại Đài Loan
1.7.2. Nghiên cứu tại Algeria
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết bị và hóa chất
2.1.1. Thiết bị
2.1.2. Hóa chất
2.2. Thành phần và tính chất nước mặt sử dụng nghiên cứu
2.3. Nội dung thực hiện
2.3.1. Khảo sát quá trình keo tụ
2.3.2. Khảo sát quá trình hấp phụ
2.3.3. Mô hình PAC kết hợp lọc màng
2.4. Các chỉ tiêu và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu
2.4.1. Các chỉ tiêu hóa lý
2.4.2. Các chỉ tiêu vi sinh
2.4.3. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Khảo sát quá trình keo tụ
3.1.1. So sánh hiệu quả các loại phèn
3.1.2. Xác định pH tối ưu
3.1.3. Xác định liều lượng phèn tối ưu
3.1.4. Xác định vận tốc khuấy tối ưu
3.1.5. Xác định thời gian khuấy tối ưu
3.1.6. Xác định thời gian lắng tối ưu
3.2. Khảo sát quá trình hấp phụ
3.2.1. Khảo sát giá trị pH tối ưu cho quá trình hấp phụ
3.2.2. Khảo sát liều lượng PAC tối ưu cho quá trình hấp phụ
3.2.3. Khảo sát thời gian khuấy tối ưu cho quá trình hấp phụ
3.2.4. Khảo sát thời gian lắng tối ưu cho qua trình hấp phụ
3.3. Nghiên cứu xử lý kết hợp
3.3.1. Xử lý BOD5
3.3.2. Xử lý COD
3.3.3. Xử lý độ màu
3.3.4. Xử lý TSS
3.3.5. Xử lý Ecoli
3.3.6. Xử lý coliform tổng
3.4. Kết luận chung
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan