[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DẠNH MỤC SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.1 Vai trò và nội dung của kế toán quản trị
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán tài chính và KTQT
1.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán tài chính
1.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của KTQT
1.1.2 Định nghĩa về kế toán tài chính và kế toán quản trị
1.1.2.1 Định nghĩa về kế toán tài chính
1.1.2.2 Định nghĩa về kế toán quản trị
1.1.3 So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
1.1.3.1 Những điểm giống nhau giữa kế toán tài chính và KTQT
1.1.3.2 Những điểm khác nhau giữa kế toán tài chính và KTQT
1.1.4 Vai trò của kế toán quản trị
1.1.5 Nội dung của kế toán quản trị
1.1.5.1 Dự toán ngân sách
1.1.5.2 Kế toán trách nhiệm
1.1.5.3 Hệ thống kế toán chi phí
1.1.5.4 Thiết lập thông tin cho việc ra quyết định
1.1.5.5 Nội dung kế toán quản trị theo thông tư 53/2006/TT-BTC
1.2 Điều kiện để thực hiện KTQT tại doanh nghiệp
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BOGO
2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Qui mô sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1 Qui mô về vốn
2.1.2.2 Qui mô về lao động
2.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3.1 Chức năng của công ty
2.1.3.2 Nhiệm vụ của công ty
2.1.4 Cơ cấu tổ chức các phòng ban
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.4.2 Nhiệm vụ các phòng ban
2.1.5 Một số kết quả hoạt động các năm gần đây của công ty
2.1.5.1 Tình hình hoạt động chung
2.1.5.2 Thuận lợi, khó khăn và chiến lược phát triển công ty
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2.2 Hình thức tổ chức sổ sách kế toán tại Công ty
2.2.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
2.3.1 Những nội dung của kế toán quản trị được thực hiện tại Công ty
2.3.1.1 Lập dự toán ngân sách
2.3.1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.3.1.3 Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
2.3.2 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc chưa xây dựng công tác kế toán quản trị tại Công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BOGO
3.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công Ty
3.2 Các quan điểm tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Bogo
3.2.1 Tính phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam
3.2.2 Phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty
3.2.3 Phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý của Công ty
3.2.3 Tính phù hợp và hài hòa giữa chi phí và lợi ích
3.3 Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
3.3.1 Xác định những nội dung của kế toán quản trị nên thực hiện tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
3.3.2 Tổ chức dự toán ngân sách tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
3.3.2.1 Nguyên tắc lập dự toán ngân sách
3.3.2.2 Xây dựng quy trình lập dự toán ngân sách
3.3.2.3 Các báo cáo dự toán ngân sách nên được lập tại Công ty
3.3.3 Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
3.3.3.1 Xây dựng trung tâm trách nhiệm tại Công ty
3.3.3.2 Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các trung tâm trách nhiệm
3.3.3.3 Xây dựng các báo cáo đánh giá kết quả của từng trung tâm trách nhiệm tại Công ty
3.3.3.4 Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận
3.3.4 Tổ chức bộ máy kế toán và kế toán quản trị tại Công ty
3.3.4.1 Kế toán trưởng
3.3.4.2 Bộ phận kế toán tài chính
3.3.4.3 Bộ phận kế toán quản trị
3.4 Những giải pháp khác nhằm tổ chức thực hiện nội dung kế toán quản trị tại Công ty TNHH Quốc Tế Bogo
3.4.1 Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bộ phận kế toán quản trị
3.4.2 Mối quan hệ kế toán quản trị với các phòng ban khác
3.4.3 Ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán quản trị
3.4.4 Khảo sát ý kiến về những biện pháp mà tác giả đưa ra về tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan