[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tự động sửa đổi và gợi ý truy vấn tìm kiếm dựa trên các phương pháp đối sánh chuỗi xấp xỉ

[/kythuat]
[tomtat]
Tự động sửa đổi và gợi ý truy vấn tìm kiếm dựa trên các phương pháp đối sánh chuỗi xấp xỉ
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
1.1 Giới thiệu bài toán Tự động sửa đổi và gợi ý truy vấn tìm kiếm
1.1.2 Hỗ trợ truy vấn tìm kiếm bằng sửa đổi và gợi ý
1.1.3 Hỗ trợ truy vấn tìm kiếm xấp xỉ bằng Tiếng Việt
1.2 Các cách tiếp cận giải quyết bài toán
1.2.1 Cách tiếp cận thông thường
1.2.2 Cách tiếp cận theo thuật toán chuỗi con chung có độ dài lớn nhất
1.2.3 Cách cách tiếp cận theo các thuật toán Similar Text
1.3 Cách tiếp cận đối sánh chuỗi xấp xỉ
1.3.1 Bài toán đối sánh chuỗi xấp xỉ
1.3.2 Ứng dụng của đối sánh chuỗi xấp xỉ
CHƯƠNG 2: ĐỐI SÁNH CHUỖI XẤP XỈ CHO VẤN ĐỀ TỰ ĐỘNG SỬA ĐỔI VÀ GỢI Ý TRUY VẤN
2.1 Các phương pháp đối sánh chuỗi xấp xỉ
2.1.1 Khoảng các Hamming
2.1.2 Khoảng cách Episode
2.1.3 Khoảng cách Longest Common Sequence (LSC)
2.2 Phương pháp đối sánh theo độ đo Levenshtein (string edit distance)
2.2.1 Độ đo Levenshtein
2.2.2 Giải thuật tính độ đo Levenshtein
2.2.3 Mô tả giải thuật
2.2.4 Trình tự các bước thông qua ví dụ cụ thể
2.3 Tự động sửa đổi và gợi ý truy vấn dựa trên độ đo Levenshtein
2.3.1 Đánh chỉ mục các truy vấn tìm kiếm đã có (lịch sử)
2.3.2 Thu gọn không gian đối sánh
2.3.3 Đối sánh chuỗi với độ đo Levenshtein
2.3.4 Đối sánh với độ đo Cosine
2.3.5 Đối sánh với độ đo KL
2.3.6 Áp dụng độ đo Levenshtine vào thực tiễn luận văn
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ ỨNG DỤNG
3.1 Thực nghiệm và đánh giá đối sánh từng cặp chuỗi đơn lẻ
3.2 Thực nghiệm và đánh giá đối sánh đa chuỗi
3.3 Thực nghiệm và đánh giá thu gọn không gian đối sánh
3.3.1 Một số điểm tương đồng giữa ký tự Tiếng Việt và ký tự La Tinh
3.3.2 Thực nghiệm và đánh giá
3.4 Thực nghiệm và đánh giá tự động sửa đổi và gợi ý truy vấn
3.5 Ứng dụng sửa đổi và gợi ý truy vấn tự động
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan