[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu Chương trình môn Khoa học và Sinh học của Singapore

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu Chương trình môn Khoa học và Sinh học của Singapore
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VÀ NỀN GIÁO DỤC SINGAPORE
1.1. Đất nước và con người
1.2. Hệ thống giáo dục ở Singapore
1.2.1. Hệ thống giáo dục mầm non
1.2.2. Hệ thống giáo dục phổ thông
1.2.3. Giáo dục sau trung học và giáo dục đại học
1.2.4. Hệ thống giáo dục phổ thông của Singapore
1.3. Tư tưởng xây dựng chương trình giáo dục phổ thông của Singapore
1.4. Cách tiếp cận phát triển chương trình
1.5. Chương trình giảng dạy ở Singapore
1.6. Mục tiêu kết quả đầu ra đạt chuẩn của chương trình giáo dục
1.7. Chương trình giáo dục quốc gia
1.7.1. Nghệ thuật
1.7.2. Giáo dục đạo đức và giáo dục công dân
1.7.3. Tiếng Anh và văn học
1.7.4. Nhân văn
1.7.5. Ngôn ngữ mẹ đẻ
1.7.6. Giáo dục thể chất và thể thao
1.7.7. Toán học
1.7.8. Khoa học
1.7.9. Thiết kế và công nghệ
1.7.10. Ứng dụng máy tính
1.7.11. Thực phẩm và người tiêu dùng
1.7.12. Nghiên cứu kĩ thuật
1.8. Nhận xét và so sánh hệ thống giáo dục của Singapore với giáo dục Việt Nam
Chương 2 CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC VÀ SINH HỌC CỦA SINGAPORE
2.1. Chương trình môn khoa học
2.1.1. Giáo dục khoa học ở tiểu học
2.1.2. Giáo dục khoa học ở trung học cơ sở
2.2. Chương trình Sinh học ở THPT/Dự bị đại học
Chương 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM
3.1. Triết lý tư tưởng giáo dục
3.2. Cách tiếp cận trong xây dựng chương trình
3.3. Định hướng chương trình giáo dục Việt Nam
3.3.1. Chương trình giáo dục chuyển căn bản từ tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực người học
3.3.2. Nội dung chương trình đảm bảo chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính chỉnh thể, linh hoạt, thống nhất trong và giữa các cấp học; tích hợp và phân hóa hợp lý có hiệu quả.
3.3.3. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
3.3.4. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
3.3.5. Quản lý việc xây dựng và thực hiện chương trình đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, phù hợp địa phương và đối tượng học sinh (chương trình quốc gia)
3.3.6. Thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa
3.4. Định hướng tổ chức thực hiện mô hình giáo dục
3.5. Định hướng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông
3.5.1. Mục tiêu chương trình giáo dục cấp Tiểu học
3.5.2. Mục tiêu chương trình giáo dục cấp Trung học cơ sở
3.5.3. Mục tiêu chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông
3.6. Phẩm chất, năng lực và chuẩn đầu ra chương trình giáo dục mỗi cấp học
3.7. Xây dựng chương trình tổng thể
3.8. Xây dựng Chương trình nhà trường
3.9. Định hướng mô hình xây dựng chương trình môn học
3.10. Định hướng mô hình xây dựng chương trình môn Khoa học và Sinh học
3.10.1. Định hướng nội dung môn Khoa học tự nhiên ở cấp tiểu học
3.10.2. Định hướng nội dung môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS
3.10.3. Định hướng nội dung môn Sinh học ở cấp THPT
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan