[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng thực hành tại Khoa tài chính - ngân hàng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng thực hành tại Khoa tài chính - ngân hàng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Những đóng góp mới của đề tài
1.7 Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUY TRÌNH GIẢI NGÂN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 Tín dụng, các hình thức tín dụng
2.2 Tổng quan về quy trình cho vay chung
2.3 Tổng quan về quy trình cho vay thực tế tại các ngân hàng
2.4 Tổng quan về quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay
2.5 Giới thiệu quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay tại một số Ngân hàng hiện nay
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Mô tả quá trình nghiên cứu
3.2 PhƯơng pháp nghiên cứu
Tóm tắt chương 3
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIẢI NGÂN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY TRONG MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC HÀNH TẠI KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
4.1 Quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng thực hành tại khoa tài chính - ngân hàng, trường Đại học Lạc Hồng
4.2 Kết quả khảo sát thực tế
Tóm tắt chương 4
CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Phương hướng hoạt động của trường Đại học Lạc Hồng năm học 2011-2012
5.2 Nhận xét về kết quả việc hướng dẫn sinh viên thực hành quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay tại khoa tài chính - ngân hàng
5.3 Đề nghị hướng phát triển
Tóm tắt chương 5

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan