[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam và giải pháp khắc phục

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam và giải pháp khắc phục
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN NHẬP KHẨU
1.1. Các quy định về hàng rào kỹ thuật thương mại của Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu
1.1.1. Khái quát chung về hàng rào kỹ thuật thương mại
1.1.2. Hàng rào kỹ thuật thương mại của Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu
1.2. Tác động của hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu
1.2.1. Những tác động tích cực
1.2.2. Những tác động tiêu cực
1.3. Kinh nghiệm của một số nước về đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu và bài học rút ra cho Việt Nam
1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.3.2. Bài học rút ra cho Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG CÁC HÀNG RÀO KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM
2.1. Khái quát về xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
2.1.1. Thị trường xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản Nhật Bản
2.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản
2.2. Tình hình đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản của hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam
2.2.1. Khái quát thực trạng đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản của hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam
2.2.2. Khả năng đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
2.3. Đánh giá chung về thực trạng đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG CÁC HÀNG RÀO KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NHẬT BẢN ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM
3.1. Dự báo về xu hướng điều chỉnh các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản nhập khẩu
3.1.1. Triển vọng nhập khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Nhật Bản
3.1.2. Xu hướng điều chỉnh các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản nhập khẩu
3.1.3. Triển vọng xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam sang Nhật Bản thời gian tới
3.2. Quan điểm của Việt Nam nhằm nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật thương mại Nhật Bản đối với hàng nông, lâm, thuỷ sản
3.3. Một số giải pháp nhằm đáp ứng các hàng rào kỹ thuật thương mại Nhật Bản để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam
3.3.1. Giải pháp đối với Nhà nước
3.3.2. Giải pháp đối với Hiệp hội
3.3.3. Giải pháp đối với tổ chức tư vấn pháp luật
3.3.4. Giải pháp đối với doanh nghiệp
KẾT LUẬN
PHẦN PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan