[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành Việt Nam tại thị trường miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành Việt Nam tại thị trường miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO
1.1. Tổng quan về thái độ.
1.2. Quảng cáo.
1.3. Mô hình nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo.
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.1. Khái quát về Công ty sữa đậu nành Việt Nam.
2.2. Phân tích tình hình thực hiện hoạt động quảng cáo của Công ty sữa đậu nành Việt Nam.
2.3. Mô hình nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của Công ty sữa đậu nành Việt Nam.
2.4. Thiết kế nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO CỦA CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM
3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu.
3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo.
3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA).
3.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội.
3.5. Một số kiểm định khác của mô hình nghiên cứu.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan