[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà Poilan (Eriobotrya Poilanei)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà Poilan (Eriobotrya Poilanei)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Các hợp chất tritecpen.
1.2. Tổng quan về Axit ursolic và các dẫn xuất của nó.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Chiết tách Axit ursolic.
2.2. Tổng hợp các dẫn xuất ở vị trí C3-OH của Axit ursolic.
2.2.1. Tổng hợp chất axit 3-oxo-urs-12-en-28-oic 87.
2.2.2. Tổng hợp chất axit 3-hydroxyimino-urs-12-en-28-oic 88.
2.2.3. Tổng hợp axit 3-acetocyimino-urs-12-en-28-oic 89.
2.2.4. Tổng hợp chất axit 3-hydrazono-urs-12-en-28-oic 90.
2.3. Tổng hợp các dẫn xuất ở vị trí C17-COOH của Axit ursolic.
2.3.1. Tổng hợp chất axit 3β-acetyl ursolic 91.
2.3.2. Tổng hợp Methyl N-(3b-acetoxy-urs-12-en-28-oyl]-11- amino undecanoate 92.
2.3.3. Tổng hợp dẫn xuất amit axit 93.
2.3.4. Tổng hợp N-(3β-acetoxy-urs-12-en-28-oyl)-1,7-diaminohep- -tane 94.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Chiết tách Axit ursolic.
3.2. Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của Axit ursolic.
3.2.1. Phản ứng ở nhóm C3-OH của Axit ursolic.
3.2.2. Phản ứng ở nhóm C17-COOH của Axit ursolic.
3.3. Nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào các dẫn xuất tổng hợp dược.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan