[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
1.1. Đặc điểm chung kinh tế xã hội tỉnh Bình Định
1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG
2.1. Khái niệm về dự báo
2.2. Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng
2.3. Đánh giá tương quan giữa các đại lượng trong mô hình dự báo
2.4. Phân tích chọn phương pháp sử dụng
2.5. Phương pháp bình phương cực tiểu
2.6. Kết luận
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
3.1. Mở đầu
3.2. Xây dựng thuật toán xác định mô hình dự báo
3.3. Xây dựng chương trình lựa chọn mô hình dự báo
3.4. Kết luận
CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Phân tích số liệu
4.2. Dự báo GDP đến năm 2020
4.3. Tính toán dự báo phụ tải điện năng
4.4 Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan