[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần 1: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUỘC HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BHXH Việt Nam.
1.2. Đặc điểm ngành BHXH Việt Nam.
1.3. Tổ chức BHXH Việt Nam và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.
1.4. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn BHXH.
1.5. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH.
1.6. Đánh giá chung trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Phần 2: XÂY DỰNG CHỨC DANH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
2.1. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng hệ thống chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của BHXH Việt Nam.
2.2. Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức.
2.3. Xây dựng chức danh.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan