[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cây cao su ở huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cây cao su ở huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU
1.1. Đặc điểm, vai trò của cây cao su trong phát triển kinh tế - xã hội.
1.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển sản xuất cây cao su.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cây cao su.
1.4. Kinh nghiệm sản xuất cây cao su ở các địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM
2.1. Khái quát tình hình phát triển sản xuất cây cao su ở Việt Nam và tỉnh Kon Tum.
2.2. Thực trạng phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện Sa Thầy.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cao su của huyện Sa Thầy.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY CAO SU Ở HUYỆN SA THẦY TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Căn cứ để đề xuất các giải pháp.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu để phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn huyện Sa Thầy.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan