[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về khu công nghiệp.
1.2. Cơ sở lý luận phát triển bền vững các KCN.
1.3. Kinh nghiệm một số địa phương về phát triển các KCN theo hướng bền vừng.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng phát triển bền vững các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá chung.
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các KCN theo hướng bền vững.
3.2. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển các KCN ở Đà Nẵng theo hướng bền vững.
3.3. Các giải pháp chủ yếu để phát triển các KCN ở Đà Nẵng theo hướng bền vững.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan